Strategy

5 Rules for Effective Omnichannel Communication

In today’s day and age, customer experience plays a pivotal role. As a matter of fact, it is becoming even more important than customer service! In this blog, we’ll be covering 5 points on which you’ll have to focus to optimise your customers’ experience with your brand throughout all channels!

With customisation becoming increasingly popular, all businesses should start to foster very close relationships with their customers by engaging more with their target audience and making sure that they do indeed remain relevant.

By paying attention to the following five important factors, your business will be able to stay on top of its communication with its customers via different channels to offer them a seamless experience.

#1. Formulate a mission statement

Identifying your business goals (and actually writing them down) remains one of the most effective strategies. An effective mission statement should be actionable and quantifiable (in other words, you need to be able to assess whether or not you have achieved a specific goal).

#2. Be open, honest and proactive

If you want to deliver a great customer experience, it is not good enough to respond to situations only after they have happened. This means that you will have to create expectations by communicating openly with your customers. You should, for example, make sure that there is no confusion about your contact details or business hours by clearly listing your contact details on all the different platforms.

What’s more, for omnichannel communication to be effective, you need to respond promptly. That being said, be very careful with automatic replies as the goal is to make your replies sound more personalised. You might not be dealing with your customers in person, but that does not mean that you should not try to foster more authentic relationships.

The reality is that you will make mistakes from time to time. Though to improve the customer experience, it is key that you do not try to sweep anything under the carpet, but instead take responsibility. Your business will become more trustworthy in the eyes of your customers when you admit to issues like items that are out of stock or unplanned.


#3. Strive for uniformity

Consistency goes hand in hand with communicating openly and acting proactively. In order to keep your customers happy, you need to make sure that you share consistent content via all the different platforms. Although a promotional email and Facebook ad do not look the same, there should still be some clear form of continuity and sense of connection across the different channels. In short, you want to create a seamless experience for your customers.

However, to market on multiple channels is not as easy and calls for impressive skill! You are faced with the challenge that you need to share all the important points, yet keep in mind the characteristics and subtle differences of each platform.

#4. Stick to your promises

Your unique selling proposition (USP) should be communicated to your customers regularly. By doing this, you can emphasise to your target market what it is that sets your business apart. If your mission statement lacks practical value and you cannot act on it, it will not be of much use to your business.

Which goals have you identified for your customer experience? Give thought to these objectives and create strategies that will help you to carry these out on all the different channels.

As mentioned earlier, every channel might not operate in the same way, but your target audience should still be able to identify essential elements of your mission statement on every channel. In other words, the basic message should still be the same even though it will be communicated a little bit differently.

#5. Make your customers number one

The last factor is about who your business should place first. The answer: your customers. As your customers’ needs prompt your business in a specific direction, you should ensure that they remain at the centre of the customer experience.

It does not have to be difficult! Simply make sure that they feel like your business actually understands them and their needs and try to create more authentic relationships between your staff members and the customers.

It will be quite clear to your customers when your business does not appreciate their support. So, make sure that your mission statement communicates to your staff members that the customers should be their priority which will help your employees to make the right decisions.

Omnichannel Marketing vs. Cross-Channel Marketing

As a beginning marketer or advertiser, it’s easy to get overwhelmed by all the different terms you might come across. For some, the line between Omnichannel Marketing and Cross-channel marketing can get quite blurry. While both terms have to do with reaching your audience through the use of different channels or mediums, they are in fact, two separate marketing strategies!

Cross-channel marketing focuses on setting up a strategy that will target an audience across different devices and platforms (i.e. running campaigns on Facebook, Instagram and Google simultaneously), while thoroughly taking the interactions between these touchpoints into account. This is all necessary to provide (potential) customers with the optimal experience throughout the entire customer journey.

If you want to learn more about the customer experience and journey, check out this blog!

Wrapping up

You cannot grow your small business if you cannot retain your customers. In order to keep your customers happy and get them to support your business time and time again, you need to ensure that the customer experience is positive and that they can expect the same experience, irrespective of the channel.

There might be subtle differences between the channels, but by prioritising your customers, you will build a loyal customer base. So, make sure that your mission statement and communication are at all times geared towards your target market.

Laura Narušyte

Guest Author

Related customer stories

Strategie

5 regels voor effectieve omnichannel-communicatie

In de huidige tijd speelt klantervaring een cruciale rol. Het wordt zelfs nog belangrijker dan klantenservice! In deze blog behandelen we 5 punten waar je op moet concentreren om de ervaring van klanten met jouw bedrijf of merk op alle kanalen te optimaliseren!

Nu maatwerk steeds populairder wordt, zouden alle bedrijven een goede connectie met hun klanten kunnen opbouwen door meer met hun doelgroep in contact te komen en ervoor te zorgen dat ze relevant blijven.

Door aandacht te besteden aan de volgende vijf belangrijke factoren, blijf je op de hoogte van de communicatie met jouw klanten via verschillende kanalen om hen een naadloze ervaring te bieden.

#1. Formuleer een missie

Het identificeren van jouw bedrijfsdoelen (en deze daadwerkelijk opschrijven) blijft een van de meest effectieve strategieën. Een effectieve missieverklaring moet uitvoerbaar en kwantificeerbaar zijn (met andere woorden, je moet kunnen beoordelen of je een specifiek doel hebt bereikt of niet).

#2. Be open, honest and proactive

Als je een goede klantervaring wilt bieden, is het niet goed genoeg om pas op situaties te reageren nadat ze zich hebben voorgedaan. Dit betekent dat je verwachtingen moet creëren door open te communiceren met je klanten. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er geen verwarring bestaat over contactgegevens of openingstijden, door alle contactgegevens duidelijk op alle verschillende platforms te vermelden!

Bovendien moet je snel kunnen reageren om omnichannel-communicatie effectief te laten zijn! Wees wel voorzichtig met automatische antwoorden, want het doel is natuurlijk om de antwoorden persoonlijker te laten klinken. Je hebt misschien niet persoonlijk met je klanten te maken, maar dat betekent niet dat je niet moet proberen om authentiekere connecties te maken en onderhouden!

Natuurlijk, je zal altijd een keer een foutje maken. Maar om de klantervaring te verbeteren, is het belangrijk dat je niet probeert iets onder het tapijt te vegen, maar in plaats daarvan de verantwoordelijkheid neemt. Je bedrijf wordt betrouwbaarder in de ogen van klanten wanneer je problemen toegeeft, zoals artikelen die niet op voorraad of ongepland zijn.


#3. Strive for uniformity

Consistentie gaat hand in hand met open communiceren en proactief handelen. Om je klanten tevreden te houden, moet je ervoor zorgen dat je consistente inhoud deelt via alle verschillende platforms. Hoewel een promotionele e-mail en een Facebook-advertentie er niet hetzelfde uitzien, moet er toch een duidelijke vorm van continuïteit en een gevoel van verbondenheid zijn tussen de verschillende kanalen. Kortom, je wilt een naadloze ervaring voor jouw klanten creëren!

Het gebruiken van meerdere kanalen niet zo eenvoudig als het misschien lijkt en vereist best wat vaardigheid! Je staat voor de uitdaging om alle belangrijke punten te delen, maar toch rekening te houden met de kenmerken en subtiele verschillen van elk platform.

#4. Blijf bij uw beloften

Jouw unieke verkoopvoorstel (USP) moet regelmatig aan je klanten worden gecommuniceerd. Door dit te doen, kan je voor jouw doelgroep benadrukken wat jouw bedrijf onderscheidt. Als jouw missieverklaring geen praktische waarde heeft en je er eigenlijk ook niet naar kunt handelen, zal je bedrijf er ook niet veel aan hebben.

Welke doelen heb je vastgesteld voor je klantervaring? Denk na over deze doelstellingen en bedenk strategieën die je zullen helpen deze uit te voeren op alle verschillende kanalen.

Zoals eerder vermeld, werkt niet elk kanaal op dezelfde manier, maar je doelgroep moet toch in staat zijn om op elk kanaal belangrijke elementen van je missie te identificeren. Met andere woorden, de basisboodschap moet nog steeds hetzelfde zijn, ook al wordt deze iets anders gecommuniceerd.

#5. Zorg ervoor dat uw klanten nummer één zijn

De laatste factor gaat over wie jouw bedrijf centraal moet houden. Het antwoord: de klanten. Aangezien de behoeften van je klanten jouw bedrijf in een bepaalde richting sturen, moet je ervoor zorgen dat zij centraal blijven staan in de klantervaring.

Het hoeft niet moeilijk te zijn! Zorg ervoor dat ze het gevoel hebben dat jouw bedrijf hen en hun behoeften echt begrijpt en probeer meer sterke connecties tussen jouw onderneming en de klanten te creëren.

Het zal duidelijk voor je klanten zijn wanneer je bedrijf hun steun niet op prijs stelt. Zorg er dus voor dat jouw missieverklaring aan alle je medewerkers communiceert dat de klanten hun prioriteit moeten zijn, zodat ze altijd de juiste beslissingen kunnen nemen.

Omnichannel marketing vs. cross-channel marketing

Als beginnende marketeer of adverteerder raak je gemakkelijk overweldigd door alle verschillende termen die je tegenkomt. Voor sommigen kan de grens tussen omnichannel marketing en cross-channel marketing nogal vaag zijn. Hoewel beide termen te maken hebben met het bereiken van jouw publiek door het gebruik van verschillende kanalen of media, zijn het in feite twee afzonderlijke marketingstrategieën!

Cross-channelmarketing richt zich op het opzetten van een strategie die zich richt op een publiek op verschillende apparaten en platforms (d.w.z. tegelijkertijd campagnes op Facebook, Instagram en Google uitvoeren), waarbij de interacties tussen deze touchpoints grondig in aanmerking worden genomen. Dit is allemaal nodig om (potentiële) klanten de optimale beleving te bieden gedurende de gehele customer journey.

Als je meer wilt weten over de klantervaring en reis, check dan deze blog!deze blog!

Wrapping up

Je kunt een kleine onderneming niet laten groeien als je jouw klanten niet kunt behouden. Om je klanten tevreden te houden en hen keer op keer jouw bedrijf te laten supporten, moet je ervoor zorgen dat de klantervaring positief is en dat ze dezelfde ervaring kunnen verwachten, ongeacht het kanaal.

Er kunnen subtiele verschillen zijn tussen de kanalen, maar door prioriteit te geven aan jouw klanten, bouw je een loyale klantenkring op. Zorg er dus voor dat je missie en communicatie te allen tijde zijn afgestemd op jouw doelgroep!

Laura Narušyte

Guest Author

Related customer stories

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons