Business

Tech Partners & Measurement: Why you Should Partner Up

Preparing your tech for the Holiday Season already? Now it’s time to proceed to the next step: partnering up with a Tech Partner. Why? A Facebook Marketing Partner & Google Premier Partner such as The Next Ad will offer unique insights and exclusive opportunities. Fancy knowing more? Find them here, just now.

Choosing to work with a Tech Partner will help you develop a specific area of advertising. With The Next Ad, you will access exclusive methods of Automation & Optimisation. This means we’ll help you reach new audiences, establish your presence on media and Search Engines, and achieve any other goals and resolutions you’ve set.

However, that’s not what we’ll focus on in this article, but it’s all about measurement instead. Measuring is a big part of the advertising process, which is why you need to familiarise yourself with the basics. This means you need to answer several questions: in my campaign, what devices are performing best? Which channel or placement is the most effective? What’s the typical customer behaviour amongst my target audience?

And, with the help of a Tech Partner, deep-diving into insights can be a consequence—a positive one—of other solutions & advantages these partners provide you with.

Tech Partners: the Solutions

Partnering up offers several advantages that you wouldn’t get by working alone. The solutions you can access can be answered with the following questions:

 • How can I manage my campaign the best way possible?
 • How can I measure comments and reactions to my ads and analyse customer behaviour?
 • How can I have good-looking ads that will improve my measurement skills?
 • How can I display my products and see which ones perform best?
 • How can I track even the slightest actions that occur on my website?
 • How can I see my insights in an appealing way, both for my company and my customers?

Let’s answer all of these. Just keep reading!

Creative platforms

Create, curate, and deliver content more easily with creative platforms. Access exclusive designs and templates to build adverts that are more valuable for your audience.

What for? Apart from raising the likelihood of obtaining more engagement, this can be potentially useful for testing. Why not create an A/B test with these good-looking ads, and measure which one is more appealing to your audience?

Feeds & Tracking integrations

With Tech Partners, simplify the integration of product catalogues, feeds, and sets. Later on, you can use them for Dynamic Ads, which will serve to show the products that are the most relevant for each user. This will be brilliant to improve statistics regarding product information and sales, e.g. which item/service is sold more, what colour, etc.

Concerning tracking integrations, for Facebook advertising, you can set your pixel up correctly so that the measurement of actions on your website is exact. In the case of Google advertising, the Google remarketing tag will be your solution for this.

Another option for Google advertising is call-out and/or site link extensions. Attract more customers by adding more text to your ad and highlighting offers such as free shipping, discounts, and more.

Lead ad platforms

Store & manage consumer information from lead ads to build relationships with customers and have more meaningful targeting. Likewise, partner up to access simpler ways to create lead ads.

Measurement

Finally, the most crucial bit: track the performance of your campaigns and perform a thorough analysis of your results. As a Google Premier Partner, The Next Ad offers The Next Ad Analytics, which gives you access to visually appealing statistics, easy to understand, and shareable and customisable templates.

Last but not least . . .

Measurement is one of the most essential parts of the Holiday Season. How are you going to improve your strategy if you don’t have enough insights on customer behaviour, and campaign, ad set, and ad performance? To have a successful campaign in these busy times, get to know your audience, and even more importantly, your own business.

It might sound silly, but being aware of what you sell and the strengths and weaknesses of your business will give your performance a boost. At the moment, there’s so much competition that advertising has become the survival of the fittest. Therefore, for the Holiday Season, being one step ahead will offer you a competitive edge.

This is why The Next Ad is here to help: make the Holiday Season the perfect time for recollecting unique insights and learning valuable knowledge. Go prepare yourself; sign up for a free trial below and deep-dive into measurement! Woohoo!

Millie D'Arcangelo

Copywriter

Related customer stories

Zakelijk

Tech Partners

Bereid je jouw technologie al voor op de feestdagen? Nu is het tijd om door te gaan naar de volgende stap: samenwerken met een Tech partner. Waarom? Een Facebook Marketing Partner en Google Premier Partner zoals The Next Ad bieden unieke inzichten en exclusieve mogelijkheden. Meer weten? Vind ze in dit artikel.

Als je ervoor kiest om met een Tech partner samen te werken, kan je een gericht advertentiegebied ontwikkelen. Met The Next Ad krijg je toegang tot exclusieve methoden van automatisering en optimalisatie. Dit betekent dat we jou helpen om nieuwe doelgroepen te bereiken, de aanwezigheid op media en zoekmachines te vergroten en alle andere doelen te behalen.

Dat is echter niet waar we ons in dit artikel op zullen concentreren, maar in plaats daarvan gaat het allemaal om meten. Meten is een groot deel van het advertentieproces, daarom moet je vertrouwd raken met de basisprincipes. Dit betekent dat je een aantal vragen moet beantwoorden: welke apparaten presteren in mijn campagne het beste? Welk kanaal of welke plaatsing is het meest effectief? Wat is het typische klantgedrag onder mijn doelgroep?

En, met de hulp van een Tech partner, kan een diepe duik in inzichten een gevolg zijn van andere oplossingen en voordelen die deze partners aanbieden.

Tech Partners: the Solutions

Samenwerken biedt verschillende voordelen die je niet zou krijgen als je alleen zou werken. De oplossingen waartoe je toegang hebt, kunnen worden beantwoord met de volgende vragen:

 • How can I manage my campaign the best way possible?
 • Hoe kan ik opmerkingen en reacties op mijn advertenties meten en klantgedrag analyseren?
 • Hoe kan ik goed uitziende advertenties maken die mijn meetvaardigheid verbeteren?
 • Hoe kan ik mijn producten weergeven en zien welke het beste presteren?
 • Hoe kan ik zelfs de kleinste acties volgen die op mijn website plaatsvinden?
 • Hoe kan ik mijn inzichten op een overzichtelijke manier bekijken, zowel voor mijn bedrijf als voor mijn klanten?

Laten we deze vragen allemaal beantwoorden!

Creatief platform

Creëer, beheer en lever content gemakkelijker met creatieve platforms. Krijg toegang tot exclusieve ontwerpen om advertenties te maken die effectief zijn voor jouw publiek.

Waarom? Afgezien van het vergroten van de kans op meer betrokkenheid, kan dit mogelijk nuttig zijn voor effectiviteit testen. Waarom maakt u geen A/ B-test met de mooie advertenties die je hebt gemaakt zodat je inzicht krijgt welke het meest aantrekkelijk is voor uw publiek?

Integraties voor je feeds en tracking

Met Tech Partners vereenvoudig je de integratie van productcatalogi, feeds en sets. Later kan je ze gebruiken voor dynamische advertenties, die dienen om de producten te tonen die voor elke gebruiker het meest relevant zijn. Dit zal geweldig zijn om statistieken over productinformatie en verkoop te verbeteren, bijv. welk item/ dienst wordt er meer verkocht, welke kleur, etc.

Wat betreft tracking-integraties, voor Facebook-advertenties, kan je jouw pixel correct instellen, zodat de meting van acties op jouw website exact is. In het geval van Google-advertenties is de Google Re marketing-tag hiervoor de oplossing.

Een andere optie voor Google-advertenties zijn call-out- en/ of sitelink-extensies. Trek meer klanten aan door meer tekst aan jouw advertentie toe te voegen en aanbiedingen zoals gratis verzending, kortingen en meer onder de aandacht te brengen.

Lead advertentie platform

Bewaar en beheer consumenteninformatie van advertenties om relaties met klanten op te bouwen en een efficiëntere targeting te krijgen. Werk ook samen om toegang te krijgen tot eenvoudigere manieren om lead advertenties te maken.

Measurement

Tot slot het meest cruciale onderdeel: volg de prestaties van jouw campagnes en voer een grondige analyse uit van de resultaten. Als Google Premier Partner biedt The Next Ad ook Analytics aan, een programma waarmee je toegang krijgt tot visueel aantrekkelijke statistieken, gemakkelijk te begrijpen en met aanpasbare sjablonen.

Tenslotte . . .

Meting is een van de meest essentiële onderdelen van de feestdagen. Hoe ga je jouw strategie verbeteren als je niet genoeg inzicht heeft in klantgedrag en de prestaties van campagnes, advertentiesets en advertenties? Om in deze drukke tijden een succesvolle campagne te voeren, moet je jouw publiek en, nog belangrijker, jouw eigen bedrijf leren kennen.

Het klinkt misschien gek, maar als je bewust bent van wat je verkoopt samen met de sterke en zwakke punten van jouw bedrijf, krijg je een boost voor jouw prestaties. Op dit moment is er zoveel concurrentie dat adverteren een echte sport is geworden. Daarom moet je vooruitkijken om tijdens de feestdagen een voorsprong op de concurrentie te bemachtigen.

Dit is waarom The Next Ad hier is om te helpen: maak van de feestdagen de perfecte tijd om unieke inzichten op te halen en waardevolle kennis te vergaren. Ga jezelf voorbereiden; meld je hieronder aan voor een gratis proefperiode en duik in het meten! Woohoo!

Millie D'Arcangelo

Copywriter

Related customer stories

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons